Thấu hiểu

Understanding

Phân tích

Analyzing

Giải quyết & Triển khai

Resolving & Implenmenting

Hỗ trợ

Support